PROGRAM AKIŞI

MAVERA AKADEMİ HAMİLİK PROGRAMI

Hamilik Programı, üniversite öğrencilerinin öğrenim görmekte oldukları branşlarda “pratik” yönlerini geliştirmelerine destek olmak amacıyla geliştirilen, 4 yıllık (4 Kademe) tamamlayıcı bir eğitim programıdır. Programa kabul edilen öğrenciler, üniversitelerin daha ziyade İşletme, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Psikoloji, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve benzer disiplinlerinden seçilmektedir.

Programa her yıl, vakıf kontenjanı dışında 40 öğrenci kabul edilmektedir. Kabuller, başvuru ve mülakat yöntemiyle yapılmaktadır. Öğrenci seçimlerinde “üniversite başarı puanı” ve “ahlaki ve insani değerler” konusundaki farkındalığın dışında, ırk, din, mezhep, cinsiyet ya da sosyal statü gibi kıstaslar dikkate alınmamaktadır.

BAŞVURU İÇİN LİNKE TIKLAYINIZ: https://forms.gle/NBekugTeCbfWqGN76

Eğitimler her kademede, alanında uzman profesyonel meslek insanları tarafından, haftada bir gün ve akşam saatlerinde olmak üzere, interaktif seminerler şeklinde verilmektedir. Seminerlerde aynı zamanda öğrencinin “ahlaki ve insani değerler” konusundaki farkındalığının arttırılması amaçlanmaktadır.

4 yıllık eğitim süresi boyunca öğrenciden, seminerlerin en az % 70’ine devam etmesi talep edilmektedir. Bunun dışında öğrenciden beklenilen, eğitim programına karşı olan “edeb ve ciddiyet” tutumlarını devam ettirmeleridir.
Birinci kademenin sonunda yukarıdaki şartları yerine getirerek ikinci kademeye geçmeye hak kazanmış öğrencilere “kişilik envanter testi” uygulanmakta ve hem bu testin hem de “rehber eğitmenler”in kanaatlerine bağlı olarak, ilgili öğrenciye “Hami” ataması yapılmaktadır. Hami’ler daha ziyade ilgili öğrencinin mesleki branşına bağlı olarak seçilmekte ve söz konusu eşleşmenin uygunluğu, (özellikle ilk yıl) programdaki “Hamilik Ofisi” tarafından izlenmektedir.

Hami, 4 yıllık eğitim programı boyunca, öğrencisi ile ilişkisini, meslek hayatı dâhil hayatın her alanını ilgilendiren konular hakkında olmak üzere düzenli görüşmeler halinde devam ettirir. Öğrencinin üniversiteden ve aynı zamanda Hamilik Programından mezun olmasını müteakip, hamilik ilişkisi ve görüşmeleri, öğrencinin keyfiyetine (talebine ve tercihine) bağlı olarak yeni bir evreye girer. Üniversite sonrası bu yeni evrede “hamilik ilişkisi”, yine öğrencinin insiyatifinde olmak üzere “kayd-i hayat” şartıyla devam edebilir.

Hami, O’nun (cc) insana yüklediği hilafet vazifesinin öznesi olarak, insana ve alelumum manasıyla varlığa “borçlu” olan insandır. Öğrenci ise Hami’nin Allah’ın rızasını kazanmak gayesiyle seferber olduğu, “hayrın” ve “iyiliğin” bizatihi kendisidir.

Hamilik ilişkisinin bütün safhalarında, öğrencinin mesleğine, topluma ve hayata (varoluşa) karşı, “ahlak, ciddiyet ve edeb” keyfiyetini (halini) devam ettirmesi beklenir. Öğrencide bu “hal”in izlenebilmesi halinde, Hami’nin öğrencisini bırakma keyfiyeti yoktur. Öğrenci ise hamilik ilişkisinin bütün safhalarında ilişkiyi devam ettirip ettirmemek konusunda serbest ve özgürdür. Bu çerçevede öğrenci’den beklenilen, sadece “edebli özgürlük” keyfiyetidir…

Programın ikinci yılından itibaren talep eden öğrencilere Hamilik Okulu Vakfında yürütülen “Şenlendirme” faaliyetlerinden herhangi birinde, ya da kendi geliştirecekleri bir sosyal (insani) projede görev alabilme imkânı sağlanmaktadır. Programın kökündeki “ahilik ve fütüvvet” felsefesinden neşet eden ve yiğitlik meydanları olarak isimlendirilen bu çalışmalar ile insani ve toplumsal meseleler karşısında öğrencinin “borçlu olma idraki”ni kazanması ve böylece kendisini geliştirmesi amaçlanmaktadır.

Program dördüncü yılın sonunda bir “mezuniyet şenliği” ile sona ermekte ve kadim kültüre ithafen “çırak” olarak isimlendirilen mezunlar, talep etmeleri halinde vakfın ve programın değişik kademelerinde görev alabilmektedir.

 

1.      KADEME-MESLEKİ BİLİNÇ KULÜBÜ

Mesleki Bilinç Kulübü ile öğrencilere “meslek” kavramı ile insanın “ontolojik varolma meselesi” arasındaki ilişkiyi kavramalarını sağlayacak seminerler verilmektedir. Bu çerçevede, hayatın ve varoluşun gayesinden başlayarak sorularla yapılan interaktif seminerlerde, nihayet “meslek bilinci”, “mesleğin ahlakı”, “mesleğinin adamı” ve “meslek aşkı” gibi kavramlara ulaşılmakta ve öğrencinin bu konulardaki farkındalığının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

2.      KADEME-KEŞİF VE İLHAM KULÜBÜ

Keşif ve ilham kulübü bir keşif macerasıdır; “beni” keşfetmek maksadıyla çıkılan bir yolculuk… Bu kulüpte, kâşifliğe talip olanlar önce kendilerini keşfetmenin peşine düşerler. Kâşiflik bir ömür sürebilir ama keşfe hazırlık 14 haftalık bir program kapsamında yapılır. Haftada bir kez yapılan programda bir yandan en güncel halleriyle, dünyaca kabul görmüş kaynaklardan keşfe ve inovasyona dair bilgiler aktarılırken bir yandan da bunların uygulamaları gerçekleştirilir. Doğudan ve batıdan tanınmış kâşiflerle başlayan süreç, beynin anatomisinin incelenmesi ve inovasyon ile devam eder. Kâşifin DNA ’sının analiz edilmesiyle tamamlanır.

2.1. VAKIF HAMİLİĞİ

Birinci kademede %70 ve üzerinde devam etmiş olan öğrenciler “vakıf hamileri” ile eşleştirilir. Vakıf hamileri öğrencileriyle bir dönem içerisinde en az iki kere yüz yüze görüşme yapar. Bu görüşmelerde hami ve öğrenci birlikte, bir yandan öğrencinin yeteneklerini keşfetmeye çalışırken, diğer taraftan da öğrencinin kişilik ve mesleki gelişimine dönük çalışmalar yapılır.

 

3.      PAZARLAMA MESLEK KOMİSYONU

Pazarlama Meslek Komisyonu (PMK) bir markanın uçtan uca tasarımının yolculuğudur; bu yolculuk insanın iç görüsünü keşfetmek ile başlar. İç görü keşif sürecinde insanın bilinçaltındaki motivasyonlar ve duygu durumları, farklı ve özgün metotlar ile analiz edilir. Yolculuğumuz iç görü üzerine doğru ürün ya da hizmet konumlandırması ve marka tasarımı ile devam eder. Bu konumlandırmada ürün ya da hizmetin müşteri gözündeki fiyatı, müşteriye en ideal satış ve hizmet kanallarının tasarlanması gibi detaylar yer alır, marka tasarımında ise markanın tüm müşteri temas kanallarındaki iletişimi, müşterilerine her temas noktasında sunacağı deneyimin detayları teorik ve pratik uygulamalar ile desteklenir.

Yılsonunda, öğrenciler tüm bilgi birikimlerini uygulamaya dökmek adına marka projelerini yaparlar. Bu projelerin daha verimli geçmesi için bazı dersler ile öğrenciler desteklenir. Bu dersler olası projelerin start-up’a dönüşebilmesi için start-up yönetimi, marka bütçelerinin gerçeği yansıtması için pazarlamacılar için finans, bir stratejiyi globalde ölçekleyebilmeleri için uluslararası pazarlama gibi konuları içerir.
Tüm bu tecrübelerden sonra öğrenciler kendi markalarını tasarlar ve marka çatısı altında ürün veya hizmetleri için bir pazarlama stratejisi oluşturur. Bu stratejiyi pazarlama kalfa ve ustalarının yer aldığı jürilere sunar. Jürilerin değerlendirmesi ile öğrencilere kendilerine yol gösterecek geribildirimler iletilir.

Tüm bu yolculukta pazarlamanın insan odaklı olması, ahlak ve mesleği en iyi şekilde icra etmenin tüm işlerimizde esas olması bizler için çok değerlidir. Bu sebeple insan ve ahlak, ahilik ve pazarlama temalı derslerimiz programımız içerisinde yer almaktadır. Bunun yanında Dijital Pazarlama, E-Ticaret, Uluslararası Pazarlama, Müşteri Deneyimi, Data Analitiği, CRM, Pazarlamada Fizibilite ve Bütçe Yönetimi gibi birçok detay PMK içerisinde eğlenceli ve interaktif bir şekilde işlenir. Böylece bir yıllık PMK serüveni, keyifle geçirilen vakitlerle ve bu vakitlerde biriken bolca deneyim ve bilgi birikimi ile noktalanmış olur.

3.1. FİNANS MESLEK KOMİSYONU

Finans Meslek Komisyonu’nda (FMK), mesleği finans olan eğitmen rehberler, verdikleri uygulamalı seminerlerle, bir yandan finansın tarihçesi, ana oyuncular ve piyasa yapısı gibi konularda temel bir kuramsal çerçeve çizerken, bir diğer yandan da yeni gelişmekte olan finansal trendler ve araçlar hakkında öğrencilere “ufuk” kazandırmaya çalışmaktadırlar.

Rehberler aracılığı ile öğrencilerin sadece dinleyici olarak bilgi edindiği bir modelden ziyade, interaktif işlenen ve soru-cevap şeklinde vakaların analiz edildiği ve canlandırıldığı ders müfredatı işlenmektedir. Finans konusunda uzman ve sektörde söz sahibi eğitmen kadrosunun ve rehberlerin eşliğinde yürütülen bu komisyonumuzda finansal okuryazarlık, temel ekonomik göstergelerin yorumlanması, şirket ve banka finansal tablolarının okunması ve finansal gelecek tahayyülü inşa edilmeye çalışılmaktadır.

 

4.      İNSAN VE YÖNETİM KOMİSYONU

İnsan ve yönetim komisyonu hamilik okulu öğrencilerimizin mesleğe başlamadan önceki son komisyonları ve 4 yıllık hamilik okulu eğitiminin son dönemi olması itibariyle bu dönemde yönetime dair derslere ağırlık verilmektedir. Bunun yanında öğrencilerimizin mesleğe başladıkları dönemde karşılaşabilecekleri; problem çözümü, kriz yönetimi, kariyer planlama, dijitalleşme, karar verme, meslek ahlakı gibi çeşitli alanlarda eğitimler organize edilmektedir. Böylece mezunlarımızın iş hayatına başladıklarında ihtiyaçları olacak temel yetkinlikleri edinmeleri ve kariyer yolculuklarının ilerleyen dönemlerinde sürekli gelişme için çevik/dinamik bir öğrenme kabiliyetine sahip olmaları amaçlanmaktadır.